VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Socialinė prekyba, Socialinė atsakomybė - MAXIMA Grupė

Turinys

  prekybos psichologija brett steenbarger

  Įmonių grupė, remdamasi vizija, misija, vertybėmis bei strateginiais tikslais, realizuoja savo socialinę atsakomybę per socialinė prekyba veiklą keturiose svarbiausiose srityse — aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais socialinė prekyba visuomene, veikla rinkoje.

  Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje Įmonių grupė skatina ir savo veikloje naudoja pažangias priemones, technologijas bei diegia procesus, socialinė prekyba ekologinius standartus ir padedančius mažinti veiklos poveikį aplinkai.

  interneto kompiuterio pajamos kasko brokeris

  socialinė prekyba Vadovaujantis darnaus vystymosi bei socialinė prekyba prevencijos principais, Įmonių grupė įgyvendina sąnaudas mažinančias veiklas, dėmesį skiria atliekų rūšiavimui, skatina racionalų išteklių valdymą ir naudojimą. Įmonių grupė skatina ir aktyviai dalyvauja ekologinėse iniciatyvose bei aplinkos apsaugą užtikrinančiose prevencinėse programose.

  socialinė prekyba

  Socialinė atsakomybė socialinė prekyba su darbuotojais Įmonių grupėje darbuotojai yra pagrindinis ir socialinė prekyba sėkmingos veiklos veiksnys, todėl yra siekiama taikyti pažangias veiklos valdymo ir atlygio sistemas, sudaryti sąlygas asmeniniam, profesiniam ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui ir ugdymui, gerbti žmogaus teises bei rūpintis jų apsauga darbo vietoje, laikantis LR Konstitucijoje ir darbo įstatymuose nustatyto diskriminacijos pagal amžių, lytį, kilmę ir įsitikinimus draudimo, siekiama darbuotojams užtikrinti lygias teises.

  Įmonių grupėje ypatingą dėmesį siekiama skirti darbuotojų sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui.

  • Matuodamasi švarkelį Stephanie Greenfield įdėmiai apžiūrinėja savo atvaizdą veidrodyje, vis užmesdama akį į kairiąją jo pusę, kur rodomos jos draugių, stebinčių ją per internetinę vaizdo kamerą, žinutės.
  • Tikime, kad dirbdami kartu galime sukurti aplinką, kurioje visi drauge augsime ir klestėsime.

  Įmonių grupė pripažįsta darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas ar asociacijas teisę bei teisę derėtis su socialinė prekyba. Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene Įmonių grupė palaiko socialinė prekyba skatina verslo ir visuomenės bendradarbiavimą grindžiamą bendrais darnaus vystymosi interesais, siekia užtikrinti ilgalaikę verslo socialinė prekyba visuomenės pažangą, prisideda prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo, atsiskaito visuomenei už savo vykdomas veiklas.

  Įmonių grupė rūpinasi visuomenės švietimu energetikos srityje saugaus elgesio su elektra, energetinio efektyvumo didinimo srityse bei kitasavanoriškai kurdama savo ir įsitraukdama į visuomenės iniciatyvas, skatina pilietiškumą, atsakingumą, tausojimą bei sąmoningumą, aktyviai bendradarbiauja su socialinė prekyba bendruomenėmis.

  Įmonių grupė skatina jaunimo profesinę veiklą, dalijimąsi žiniomis, aktyviai bendradarbiauja su vidurinėmis bei aukštosiomis mokyklomis, akademine bendruomene, studentams sudaro sąlygas atlikti praktiką.

  kaip užsidirbti pinigų ir verslo planą

  Įmonių grupė skatina ir palaiko tiek savo darbuotojų, tiek ir visuomenės savanorišką veiklą siekiant visuomenei naudingų tikslų. Socialiai socialinė prekyba veikla rinkoje Įmonių grupė propaguoja etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su klientais, tiekėjais, investuotojais, bendradarbiauja su partneriais, padedančiais įgyvendinti socialiai atsakingo verslo principus. socialinė prekyba

  prekybos kursai alexey smirnov pajamos internete be dopfinansų investicijų

  Įmonių grupė siekia užtikrinti, kad visa informacija būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai, būtų savalaikė bei nebūtų klaidinanti. Įmonių grupė netoleruoja bet kokių korupcijos formų ir principingai siekia užkirsti joms kelią tiek įmonės viduje, tiek išorėje - supažindindama darbuotojus su sąžiningo verslo principais ir etikos normomis bei skatindama sąžiningą verslo politiką ir skaidrų bendravimą su valstybinėmis socialinė prekyba, bendradarbiaudama su organizacijomis, kurios Lietuvoje populiarina etišką ir socialiai atsakingą požiūrį į verslą.

  socialinė prekyba

  Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Socialinės apsaugos ir darbo ministro m.