„Kelias. Kinų filosofai apie meną gyventi“. Galimybių amžius

Galimybių amžius.

Turinys

Spausdinti Lygios galimybės yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių ir principų.

galimybių amžius

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, daugelyje Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių įvairius visuomeninius santykius, yra įtvirtintas visų asmenų lygybės prieš įstatymą principas. Kiekvienas visuomenės narys turi turėti vienodas galimybes siekti išsimokslinimo, karjeros, tobulintis, veikti visose politinės ir visuomeninės veiklos srityse.

Lygios galimybės — tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar galimybių amžius priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų.

Galimybių amžius įstatymas, reguliuojantis lygias galimybes yra Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas toliau — įstatymas.

galimybių amžius

Įstatymo paskirtis — užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Siekiant įtvirtinti didesnę asmenų teisių apsaugą bei patobulinti lygias galimybes reglamentuojančią teisinę bazę, įstatyme įgyvendinamos m.

kriptovaliutos kortelės atsiėmimas

Įstatyme įtvirtintas draudimas priekabiauti, tiesiogiai ir netiesiogiai diskriminuoti, nurodyti galimi diskriminacijos pagrindai: lytis, rasė, tautybė, pilietybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė priklausomybė, religija.

Lygios galimybės įgyvendinamos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, švietimo įstaigose, kitų švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų institucijose, darbovietėse ir valstybės tarnyboje, vartotojų teisių apsaugos srityje, organizacijose.

galimybių amžius

Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, asmuo, patyręs diskriminaciją amžiaus, galimybių amžius orientacijos, socialinės padėties, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ar tikėjimo pagrindu, turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.

Galimybių amžius tai, jog įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo pareigos diskriminacijos bylose perkėlimas atsakovui. Teismuose ar kitose kompetentingose institucijose nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus, pranešimus ar ieškinius dėl diskriminacijos amžiaus, lytinės orientacijos, socialinės padėties, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ar tikėjimo pagrindu, skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad galimybių amžius galimybių principas nebuvo pažeistas.

įmanoma uždirbti pinigų iš dvejetainių opcionų