19 komentarų į “Finansinės nepriklausomybės progresas (mano portfelis 2015-04-01)”

Finansinės nepriklausomybės etapai, „Nepriklausomybės sąsiuviniai“: kelyje į nepriklausomybę - Voruta

Dabar skelbiamas vasario 19 d. Abiejų stenogramų tekstų patikslinti nebuvo galimybių — kur yra audioįrašai, kas juos šifravo, nustatyti nepavyko. Kaip ir sausio 30 d. Nepaisant šių trūkumų, dėl kurių stenograma vargu bau galėtų būti laikoma moksliškai parengtu tekstu yra vilties, kad bus surasti audioįrašai ir remiantis jais bus pašalinti neaiškumairedakcija nutarė tekstus skelbti laikydamasi nuomonės, kad publikacijų turinio informacinis aktualumas bent iš dalies padengia mokslinės precizikos stoką.

Stenogramos turinys gana iškalbingai parodo, kad dėl Nepriklausomybės kaip finansinės nepriklausomybės etapai, kaip siekio buvo visiškai sutariama. Deja, keliai, kuriais į nepriklausomybę eitina, buvo matomi visiškai skirtingai. Ši stenograma juos išryškina gana kategoriškai.

Nr. 11. Kas čia daros? Rolandas Paulauskas. 2018 11 30

Tai — matyt — ir laikytina didžiausia šių tekstų verte. Esama ir dar vieno motyvo: siekio susitarti dėl principų — elgesio normų, kurios turėtų būti nepajudinamos nepriklausomai nuo veikiančiųjų asmenų politinių orientacijų ir interesų netapatumų. Sąjūdžio remti kandidatai į deputatus tokių principinio pobūdžio susitarimų paieškoms turėjo mažiau laiko, dominavo ekspromtas, todėl principinio pobūdžio susitarimais Sąjūdžio atstovams parlamente tapo valstybės atkūrimo dokumentų paketas, o vėliau — Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Visa tai sukurta žygyje — jau atkovojant ir įtvirtinant valstybę. Gaila, kad ši epopėja dar neparašyta ir nesigirdi, kad jos jau būtų kas nors ėmęsis. Beje, ir šie dokumentai yra tik fragmentai dar mažesnio istorijos epizodo — finansinės nepriklausomybės etapai Valstybės atkūrimo galimybes įsivaizdavo dalis geranoriškųjų LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų. O buvo ir kitokių.

Kartu su stenograma publikuojami du Komisijos rengtojo Nepriklausomybės atkūrimo plano projektai — vienas, vasario 4 dienos, labai dar literatūriškas, ir kitas, kovo 6 dienos, šiek tiek konkretesnis. Vasario 19 dienos posėdžiui pirmininkavo Romualdas Ozolas. Mūsų finansinės nepriklausomybės etapai, tas dokumentas turėtų būti dviejų variantų.

Turėtų būti dviejų principų. Išplėtotas variantas: principai turėtų būti apibrėžti kiek galima trumpiau, o dalys šito dokumento galėtų būti kitokios, bendrųjų nuostatų.

Account Options

Sakykim, puslapis politikos, puslapis ekonomikos nuostatų, teisėtvarkos nuostatų, kultūros nuostatų, užsienio arba tarptautinių santykių nuostatų. Galima sakyti, kad trys pirmieji skirsniai, kaip vakar spėjau apmesti iš to, kas buvo anksčiau finansinės nepriklausomybės etapai, padaryti nauji, man, kaip [ir] studentui, vienos dienos pritrūko.

Teisėtvarkos, kultūros ir tarptautinių santykių praktiškai nėra padaryta, nors patys pagrindiniai teiginiai yra žinomi. Jeigu būtų priimtina, aš siūlyčiausi perskaityti tai, kas yra surašyta, tai vienas egzempliorius, o paskui galima būtų svarstyti ir kritikuoti. Dabar prieš tai dar norėčiau pasitarti, kaip galima būtų padaryti dėl galimo skelbimo. Mano supratimu, vis tik reikia forsuoti ir bet kuriomis priemonėmis padaryti tai, kas čia yra bandoma padaryti, finansinės nepriklausomybės etapai paskelbti, ko gero, dar ir prieš rinkimus.

finansinės nepriklausomybės etapai teisinga pasirinkimo sandorio kaina yra

Ar tai būtų tikslinga? Antras klausimas. Ar skelbti vien nuo Nepriklausomybės komisijos, ar paderinus, tiksliau pasakius, rimtai padirbėjus, ir su Laikinąja politine konsultacine taryba. Jeigu su ta Taryba galima būtų apsitarti ir rasti kokį nors bendrą sutarimą, būtų finansinės nepriklausomybės etapai stiprus papildomas šitų principų parėmimo aktas.

Kiekviena nuostata gal užims pusę dienos, kol bus išnagrinėta. Todėl iki pasitarimo pabaigos gal iš karto neatsakysime. Bet reikėtų pagalvoti. Ir atsakymą rasti, taip ar kitaip.

Jums leidus skaitau. Klausimas iš vietos. Principų projektas. Čia svarstome. Sakysim, 23 dienos rytą susirinkti, padaryti galutinį sudėliojimą ir atiduoti.

26 komentarai į “Finansinės nepriklausomybės progresas (mano portfelis 2019-01-01)”

Nepriklausomybės finansinės nepriklausomybės etapai principai. Tą atstatymą mes panaudojame dokumente, todėl gal reikėtų vieno modelio laikytis.

Bendrosios nuostatos. Yra trys punktai iš bendrųjų nuostatų. Nepriklausomybė — tai paskelbtas tautos apsisprendimas savarankiškai, nepriklausomai nuo kitų valstybių valios tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus, nustatyti savo politinį, ekonominį ir socialinį vystymąsi.

kas yra vienas touc variantai kaip užsidirbti pinigų ir kaip išleisti

Tokia bendra tezė. Jos konkretizavimas. Lietuvos nepriklausomybė deklaruota metų vasario 16 dieną. Ji prarasta — metais dėl Stalino—Hitlerio pakto ir po to įvykdytos Lietuvos okupacijos ir aneksijos.

Nepriklausomybė atkuriama juridiškai atstatant metų vasario 16 dienos Deklaracijos veikimą. Dėl kurių nors aplinkybių nuo Deklaracijos skelbimo susilaikant nepriklausomybė gali būti vykdoma atskirų Lietuvos gyvenimo sričių juridinio ir faktinio išlaisvinimo būdu. Sutarčių suderinėjimu.

Iš patirties: 5 finansinės nepriklausomybės ingridientai

Lietuvos nepriklausomybė kitų pasaulio valstybių atžvilgiu — tai teisė dalyvauti tarptautiniame gyvenime, vadovaujantis valstybinio lygiateisiškumo, suvereniteto gerbimo, nesikišimo į vidaus reikalus principais, sudarant su užsienio valstybėmis abipusiškai naudingas finansinės nepriklausomybės etapai.

Atstačius nepriklausomybę nedelsiant kreiptumėmės į pasaulio valstybes dėl Lietuvos Respublikos pripažinimo. Nepriklausoma Lietuvos valstybė yra parlamentinė respublika, kurios aukščiausieji valdžios organai renkami remiantis visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, finansinės nepriklausomybės etapai balsavimu.

Jos uždavinys — garantuoti žmogaus teisių ir laisvių realizavimą, palankiausią tautos ir valstybės raidą. Politikos nuostatos. Irgi trys tokie punktai.

visa tiesa apie pinigų uždirbimą internete

Šios Aukščiausiosios Tarybos uždavinys vienas — Lietuvos nepriklausomybės realizavimas. Nepriklausomybės realizavimas turi du etapus: juridinį atkūrimą ir faktinį įteisinimą.

Iš patirties: 5 finansinės nepriklausomybės ingridientai

Juridinis atkūrimas finansinės nepriklausomybės etapai atstatant metų vasario 16 dienos Deklaracijos juridinį veikimą. Faktinis įteisinimas pradedamas po nepriklausomybės juridinio atkūrimo, kreipiantis į pasaulio valstybes dėl pripažinimo ir imant sudarinėti sutartis su TSRS ir kitomis valstybėmis dėl Lietuvos ekonominės, socialinės, karinės, diplomatinės padėties apibrėžimo, o baigiamas pagrindinėms pasaulio valstybėms Lietuvą pripažinus de jure.

Man nepavyko jo iki galo pakankamai aiškia forma išreikšti. Bet idėja tokia, kad nepriklausomybė skelbiama ne pagal užgaidą, o skelbiama pagal būtinumą.

Šito nepriklausomybės atstatymo politika vykdoma remiantis skelbimo nebūtinumo paneigimo principu.

internetinio uždarbio analizė

Skelbimo nebūtinumo. Vidaus sąlygų požiūriu nepriklausomybės skelbimas — tai jos juridinių, socialinių, psichologinių neskelbimo galimybių išnaudojimo momentas.

Išorės sąlygų požiūriu — tai realios grėsmės nepriklausomybės galimybei susiklostymas. Išorinių ir vidinių sąlygų samplaikos nepriklausomybės skelbimą gali padaryti būtiną anksčiau negu atskirai paimtos būtinybės.

Ekonomikos nuostatos. Nepriklausomos Lietuvos ekonomika — tai įvairių nuosavybės formų ūkio ekonomika, reguliuojama laisvos prekių ir pinigų rinkos. Pramonė ir žemės ūkis perprofiliuojami ir modernizuojami taip, kad pajėgtų gaminti pasaulinėje rinkoje konkurentišką produkciją.

Finansinės nepriklausomybės progresas (mano portfelis 2015-04-01)

Demonopolizuojami žaliavų ir energetinių išteklių šaltiniai. Disponuojama alternatyviais žaliavų, medžiagų ir gaminių įgijimo šaltiniais. Sukuriama Lietuvos ūkio reikalams adekvati finansų ir kredito sistema su konvertuojama valiuta.

Veikia Lietuvos prekių ir pinigų rinkos apsaugos mechanizmas. Ekonomikos ugdymo strategija numato Respublikos ekonomikos pasaulinės integracijos būdus, formas ir etapus.

Teisėtvarkos nuostatos dar neparašytos. Bet pirma iš finansinės nepriklausomybės etapai turėtų būti ta, kuri jau pasakyta preambulėje. Savo valdymo forma nepriklausoma Lietuva yra parlamentinė respublika, paremta finansinės nepriklausomybės etapai leidimo ir vykdymo valdžios atribojimo principu ir savivaldybės mechanizmo įveiksminimu, kuris garantuoja kiekvieno individo, kaip finansinės nepriklausomybės etapai vykdytojo, atsakomybę už savo valstybės politinę struktūrą ir politinės struktūros demokratinį funkcionavimą.

O tarptautinių santykių patys svarbiausi pagrindai. Paruošti Respublikos karinių pajėgų koncepciją ir spręsti nacionalinės kariuomenės atkūrimo klausimą.

Spręsti Lietuvos jaunuolių karinės tarnybos sąlygas. Paruošti įstatymus dėl Respublikos jaunuolių karinės alternatyvinės tarnybos. Pradėti formuoti pasienio apsaugą ir muitinės tarnybą, artimiausiu laiku perimant Respublikos žinion pasienio kontrolės punktus Vilnius, Klaipėda, Lazdijai. Paruošti užsienio politikos koncepciją, apsprendžiančią Respublikos prioritetą. Finansinės nepriklausomybės etapai planavimo komitetas. Dėl to dar galima pagalvoti. Paruošti programą ir suformuoti delegaciją į Helsinkį.

Su TSRS pagalba realizuoti tokius darbus: a įtvirtinti tarptautinės teisės primatą Sąjungos įstatymuose; b įteisinti TSRS ambasadose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų Respublikos atstovus, kurie oficialiai atstovautų Lietuvos interesams ir tapti SNO specializuotų organizacijų nariais; c įteisinti Respublikos garbės konsulų institutą.

Iki principų čia neišaugo.

Tai yra konkretūs darbai. Minimaliai atitinka. Maksimaliai čia dar neįvardyta. Tai bendrais bruožais. Bet man atrodo, kad pirmame, antrame, trečiame skirsniuose yra labai fundamentalių nuostatų, kurias būtina aptarti, kad galima būtų sėkmingai darbuotis toliau finansinės nepriklausomybės etapai tas keletą likusių dienų. Aš tokį klausimą turėčiau. Sakykite, toks dokumentas, kaip mes jį čia pavadinsime, aš nežinau. Ar jis kokį turi atlikti vaidmenį?