Atsiliepimai

Bodo schäfer kelias į finansinę laisvę

Visi buvome patek situacijas, kurios vliau mums turjo takos. Tos gyvenim pakreipianios akimirkos pakeit ms pasaulir ir pasitikjim monmis, aplinkybmis, pinigais ir pasauliu. Jos pa keit ms gyvenim geresn arba blogesn pus. Kai buvau eeri met, viena situacija suformavo mano poi r pinigus. Mano tvas susirgo kepen ciroze, tad buvo paguldy ar įmanoma užsidirbti pinigų apžvalgose ligonin.

Ten jis privaljo praleisti dvylika mnesi, nes jam reikjo ramybs. Net skaityti buvo nepatartina. Vien dien igirdau, kaip gydytojas bodo schäfer kelias į finansinę laisvę mano mamai, kad dar nra turjs tokio paciento, pas kur bt j tiek daug lanky toj.

Paradoksas: mano tt kasdien aplankydavo maiausiai ei mons, o jam labiausiai reikjo visikos ramybs.

kur dabar žmonės uždirba pinigus

Galiausiai sui nojome, kad mano ttis ligoninje toliau dirbo. Jis buvo advokatas ir, be savo tiesiogins veiklos, usim, kaip pats sak, praktika neturtingiesiems". Labai maas pajamas turintiems monms jis pa tardavo be jokio umokesio. Mama tuoj pat band tikinti tt, kad reikia liautis dirbus, ant raip gyvas jis i ligonins neieisis.

Bodo Schafer - Kelias į finansinę laisvę (2003)

Gydytojai taip pat kalbjo, jog reikt pagaliau ateiti prot". Bet ttis usispyrs laiksi savo nuo mons ir dar tai, kas jam atrod reikalinga.

Labai danai a valand valandas sddavau prie jo lovos ir klausydavausi, k jam pasakodavo mons. Bodo schäfer kelias į finansinę laisvę kaip manote, k jie sakydavo? Kiekvien kart buvo kalbama apie pinigus. Lankytojai nuolat dejuodavo.

geriausiai uždirbantys žaidimai internete

Visuomet bdavo kaltos nepalankios aplinky bs ir kiti mons. Teisins reikal dalies a nesupratau, todl man atrod, kad vis laik girdiu t pai istorij: rpesiai dl pinig, rpesiai dl pinig, rpesiai dl pinig I pradi man buvo domu klausytis, taiau greitai is usimimas pradjo erzinti.

bodo schäfer kelias į finansinę laisvę

Pa mau miau bjaurtis neturtu. Btent dl pinig trkumo mons jautsi nelaimingi. Neturtas juos vert nusieminus lankytis pas mano tt ligoninje ir maldauti pagalbos. A panorau bti pasitu rintis.

Нетерпеливо спросил Джизирак улыбнулся.

Tvirtai pasiryau iki trisdeimt met tapti milijonieriumi. Vien pasiryimo neutenka Taiau tai dar nebuvo skmingos istorijos pradia. Tiesa, bdamas trisdeimtmetis pasiekiau savo tiksl, bet prie tai bodo schäfer kelias į finansinę laisvę metus turjau daug skol, net atuoniolika kilogram svriau daugiau nei reikia ir labai nepasitikjau savimi.

Dl sudtingos finansins pa dties pinigai mano gyvenime tapo pernelyg svarbs.

bodo schäfer kelias į finansinę laisvę atsiliepimai apie įmonės brokerį

Pinigai visuomet gyja toki reikm, koki mes jiems suteikia me. Ir tada, kai turime finansini nesklandum, jie tampa per daug svarbs. Bet a turjau vilties, kad viskas pasisuks gerj pus. Maniau, jog kaip nors viskas susitvarkys. Taiau niekas nesikeiia, kol mes tik viliams ir bodo schäfer kelias į finansinę laisvę. Viltis yra intelektuals raminamieji, geniali saviapgaul. Tikime Diev ar likimu?

Dievas tikrai nra kosminis k diki globjas, mus apdovanojantis u neveiklum. Senas teisin gas posakis sako: Visi mulkiai ir kvailiai gyvena tikdamiesi ir lauk dami". Ms vertybs ir tikslai turi sutapti A puoliau nevilt: kodl udirbdamas gana daug vis labiau grimz tu skolas?

Prisijungti

Kai pagaliau radau atsakym klausim, labai nuste bau. Ties pasakius, netikjau, kad pinigai yra gerai. Tiesiog a mai tavau prie savo paties skm. Mano ttis po atuoneri met ligos mir. Tada labai danai gir djau mones sakant: Bodo schäfer kelias į finansinę laisvę mirtinai nusikamavo per daug dirbda mas". A tikrai nenorjau savs mirtinai ivarginti, bet nenorjau bti ir toks neturtingas kaip tie vargai mons, kurie lankydavo mano tt ligoninje ir praydavo juridikai pakonsultuoti. A no rjau bti turtingas kuo maiau dirbdamas.

Tiui mirus, mama iekojo uuovjos religijoje. Ji tvirtai sitiki nusi sakydavo: Jau greiiau kupranugaris prals pro adatos skylu t, negu turtingas mogus pateks dang".

Norjau bti doras mo gus ir maniau, kad neturtas yra gerai. Antra vertus, norjau bti turtingas, nes bjaurjausi skurdu. Skirtingos dvasins nuostatos trauk mane prieingas puses. Kol buvo is vidinis nesutarimas, vis trepsjau vietoje.

ufa naudotų automobilių prekyba

Visokiais bdais bandiau praturtti. Deja, kai k nors bandome, nesiimame konkrei veiksm.

Bodo Schafer - Kelias i finansine laisve

Mes tarsi paliekame atviras atsargi nes duris. Kas tik bando, paprastai laukia klities, galinios sutruk dyti pasiekti tiksl. Mes laukiame t klii, nes bodo schäfer kelias į finansinę laisvę tvirtai si tikin, ar ms siekiami tikslai mums naudingi ir ar esame pajgs juos gyvendinti. Vien akimirk nebebkite optimistai.

bodo schäfer kelias į finansinę laisvę dvejetainiai opcionai vaizdo sistemos

Mielai paaikinsiu, kodl to praau. Optimizmas yra tikrai teigiama savyb, padedanti visur ma tyti gerus dalykus. Bet su kitomis savybmis nesusijs optimizmas maai k tegali. Optimizmas danai klaidingai painiojamas su pa sitikjimu savimi. Optimizmas padeda matyti teigiamybes, o pasitikjimas savimi sutei kia tikrumo jausm, inojim, kad galime veikti ir blogus dalykus.

Jo knygos yra išleistos ir lietuviškai. Be abejo, susirinkusi auditorija nekantriai laukė atsakymo į klausimą kaip užsidirbti pirmąjį milijoną per septynerius metus. Į šitą klausimą jau senai atsakė Rolandas Kazlas — norėdami uždirbt milijoną turite, pavyzdžiui, septyniasdešimt metų dirbti naktiniu sargu teatre ir nieko nevalgyti O jeigu rimtai, tai pateiksiu keletą pono Bodo idėjų. Beje, kas skaitėte R.

Gyve nimo simfonijoje girdimi ne tik viess ir skambs tonai, ia pasi taiko ir tamsi, niri nat. Taiau savimi pasitikintys mons ne bijo sunki situacij. Pasitikintis savimi yra tas, kuris i savo praeities ino, kad gali savimi pasitikti.

Это не .

Tokio mogaus niekas negali sustabdyti, nes jis yra tikras, kad veiks visus sunkumus. Jis sau tai jau pakankamai daug kart rod.

Bodo Shefer speaking at Synergy Global Forum 2016, Part 2

Kaip js per trump laik galite isiugdyti pasitikjim savi mi, perskaitysite treiame skyriuje. Ugdant pasitikjim savimi, ypa svarbus vaidmuo tenka finan sams. Jie neleidia atsirasti nepagrstam optimizmui. Banke esan ios sskaitos aikiai parodo finansin padt ir tuioms kalboms vietos nebelieka. Jei norite isiugdyti pasitikjim savimi, privalote susitvarkyti finansus. Js finansin padtis turi tapti rodymu to, kad niekas negali js sustabdyti.

Negalima leisti, kad js finansin padtis lugdyt pasitikji m savimi. Be pasitikjimo savimi ne gyvenate, o tik iaip ne taip egzistuojate. Niekuomet nesuinosite, kokios jgos slypi jumyse. Niekuomet nerizikuosite.

Netobulsite kaip asmenyb. Nedarysite to, k sugebtumte. Neinaudosite viso savo potencialo. Nepasiti kintis savimi mogus nieko neveikia, nieko neturi ir yra niekas. Visa tai neturi nieko bendra su optimizmu.