Zita Žvikienė. Šiuolaikinė vergovė

Sistemingas požiūris į prekybą yra, Kas yra automatinė prekyba

Santrauka I Prekyba žmonėmis yra labai pelninga nusikalstama veikla, šiurkštus žmogaus sistemingas požiūris į prekybą yra pažeidimas ir grėsmė pasauliniam saugumui. Nežiūrint į tai, kad kova su prekyba žmonėmis išlieka valstybių narių atsakomybė, ES taip pat yra įsipareigojusi ją panaikinti ir parengusi keletą veiksmų, kurie skirti šiuo atžvilgiu paremti valstybes nares. II Prekyba žmonėmis yra pasaulinė problema, nuo kurios nėra apsaugota nė viena šalis, tačiau ES yra ypač pažeidžiama, kadangi tai yra nusikaltimo aukas iš įvairių šalių pritraukianti paskirties vieta.

Azija, daugiausia gyventojų pasaulyje turintis regionas, yra svarbus transregioninės prekybos žmonėmis aukų kilmės regionas. Prekybos žmonėmis problemos negalima atskirti nuo skurdo, švietimo ir sveikatos paslaugų prieinamumo, diskriminacijos dėl lyties ir neteisingumo mažumų atžvilgiu.

Prekyba žmonėmis – Vikipedija

Plačiai paplitęs požiūris, kad skurdas, diskriminacija dėl lyties ir ginkluoti konfliktai yra svarbiausios pamatinės prekybos žmonėmis priežastys.

PŽP strategija. Šią strategiją papildo keletas kitų politikos dokumentų, kurie visi kartu sudaro ES kovos su prekyba žmonėmis metodą. Laikotarpio po  m. V Prekybos žmonėmis panaikinimas neišvengiamai yra ilgas procesas. Jis reikalauja spręsti daugelį sistemingas požiūris į prekybą yra priežasčių pavyzdžiui, lyčių nelygybės, skurdo, mažumų teisių, švietimo ir sveikatos ir suardyti kriminalinių tinklų veiklą.

Prekyba žmonėmis pagal savo pobūdį yra slapta nusikalstama veikla, apie kurią pakankamų ir palyginamų statistinių duomenų galima gauti tik retu atveju. Kovai su prekyba žmonėmis Komisija ir EIVT tiesiogiai arba netiesiogiai taiko įvairias priemones: ypač naudingi žmogaus teisių dialogai; kitos priemonės yra dvišaliai dialogai ir parama regioniniams forumams t.

Nuo  m. Projektų atrankos sistema nesudarė geresnių sąlygų visapusiškam metodui ir projektai turėjo koncepcijos trūkumų, ypač formuluojant tikslus ir rodiklius. Be to, juos įgyvendinti trukdė vietos apribojimai ir vėlavimai. Įvadas Aiškinamoji informacija: Prekyba žmonėmis 01 Prekyba žmonėmis yra sistemingas požiūris į prekybą yra nusikalstama veikla ir šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas.

Tai plačiai pasaulyje paplitęs fenomenas. Daugelyje valstybių jis įvardijamas kaip šiuolaikinė vergijos apraiška.

Jos aukos išnaudojamos savo šalyse arba užsienyje prekiautojų žmonėmis naudai. Palermo protokolas. Palermo protokolas buvo pirma teisiškai privaloma tarptautinė priemonė, kuriai buvo taikoma suderinta prekybos žmonėmis apibrėžtis.

Prekyba žmonėmis

Prekyba žmonėmis turi aiškiai išreikštą lyčių dimensiją t. Į tai turi būti atsižvelgta rengiant paramos priemones. Priverstinis darbas ir seksualinis išnaudojimas yra labiausiai paplitusios išnaudojimo rūšys pasaulyje.

Kitos žmonių išnaudojimo rūšys yra vaikų darbas, organų išėmimas ir priverstinės santuokos. Kai kertamos valstybių sienos, prekyba žmonėmis dažniausiai vykdoma iš mažiau išsivysčiusių šalių į labiau išsivysčiusias šalis. Plačiai paplitęs požiūris, kad skurdas, diskriminacija dėl lyties ir ginkluoti konfliktai yra vienos svarbiausių pamatinių prekybos žmonėmis priežasčių.

Lengvas pigios darbo jėgos ir pigių produktų patekimas į rinką suteikė sistemingas požiūris į prekybą yra galimybių prekeiviams gauti naudos išnaudojant pažeidžiamas aukas. Vykstant globalizacijos procesui, padidėjo tikimybė, kad prekių ir paslaugų vartotojai bus netiesiogiai susiję su prekyba žmonėmis, pavyzdžiui, kai vaikas verčiamas siūti futbolo kamuolius, migrantas turi vergiškomis sąlygomis žvejoti ar pabėgęs iš namų paauglys galiausiai tampa prekybos žmonėmis sistemingas požiūris į prekybą yra, teikiančia sekso paslaugas netoli turistų lankomų vietų.

Buvo galima atsekti, kad jų sužvejotos jūros gėrybės pasiekė prekybos centrus ir naminių gyvūnų ėdalo tiekėjus išsivysčiusiose šalyse. Europos policijos biuras Europolas įvertino, kad metinės pajamos iš prekybos žmonėmis viršija 29 milijardus eurų 4. Nors dėl nepakankamų patikimų statistinių duomenų sudėtinga nustatyti, koks yra prekybos žmonėmis mastas, vertinama, kad 46 milijonai žmonių yra pakliuvę į šiuolaikinės vergijos sąlygas 5. Azija taip pat yra svarbus transregioninės prekybos žmonėmis aukų kilmės regionas 6.

Prekybos žmonėmis atvejų nušvietimas žiniasklaidoje privertė atkreipti dėmesį į kovą su prekyba žmonėmis sistemingas požiūris į prekybą yra nacionalines vyriausybes, tarptautines organizacijas, pilietinę visuomenę ir paramos teikėjus.

ES parama kovai su prekyba žmonėmis Pietų ir Pietryčių Azijoje

Jį vykdant būtini pokyčiai, susiję su nuostatomis, teisinės valstybės principo taikymu ir stipria pilietine visuomene. Su žmogaus teisėmis susijusių projektų tvarumo užtikrinimas visada yra sudėtingas uždavinys, kadangi tam yra būtinas paramos teikėjų rėmimas ir nacionalinio įsipareigojimo prisiėmimas, siekiant išlaikyti pasiektus rezultatus. Be to, prekybos žmonėmis srautai ir sistemingas požiūris į prekybą yra yra dinamiški ir prisitaikantys prie teisėsaugos iniciatyvų.

Kaip įprasta kitų žmogaus teisių klausimų atveju, tik ilguoju laikotarpiu bus galima įvertinti, ar įgyvendinti veiksmai prisidėjo prie prekybos žmonėmis panaikinimo. ES vaidmuo ir veikėjai kovoje su prekyba žmonėmis už ES ribų 10 ES kovos su prekyba žmonėmis trečiosiose šalyse strateginė programa buvo pristatyta  m. Šiame dokumente ES ir valstybės narės buvo raginamos imtis koordinuotų veiksmų siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir su ja kovoti bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu su trečiosiomis šalimis, regionais ir organizacijomis.

Šis požiūris buvo įtvirtintas priimant platesnę daugiametę programą, skirtą laisvės, saugumo ir teisingumo sritims — m.

  • Kas yra galimybė valcavimo
  • Europos Audito Rūmai | Specialioji ataskaita 09/ Prekyba žmonėmis
  • Zmoniu Prekyba - Kas yra prekyba žmonėmis | Prekyba žmonėmis
  • Kelias į finansinę nepriklausomybę
  • Jis pripažintas kaltu dėl 54 nusikaltimų, įskaitant nesuskaičiuojamą daugybę vaikų išprievartavimų.

Komisija priėmė — m. Joje buvo išdėstyta bendra politikos sistema ir nustatytos penkios prioritetinės sritys, kurioms Europos Sąjunga turėtų skirti daugiausia dėmesio: aukų apsauga, pažeidžiamų asmenų išnaudojimo prevencija, prekiautojų žmonėmis patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, koordinavimo ir bendradarbiavimo gerinimas ir keitimasis žiniomis.

dienos ir metinis nepastovumas

Tai reiškia, kad finansavimas yra teikiamas taikant labai įvairias priemones: nuo saugumui skirtų programų iki vien vystymuisi skirtų priemonių. Kiekviena priemonė turi skirtingą teisinį pagrindą; vienose priemonėse kova su prekyba žmonėmis įrašyta kaip vienas konkretus tikslas, tuo tarpu kitose daroma nuoroda į platesnio pobūdžio klausimus, kaip antai kovą su organizuotu nusikalstamumu, teisinės valstybės principų taikymą ar neteisėtą migraciją. Komisijos ataskaitoje dėl pažangos dvejetainių opcionų prekybos strategijų vaizdo įrašas su prekyba žmonėmis 12 atkreipiamas dėmesys į tai, kad Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas Sistemingas požiūris į prekybą yra — m.

Joje nepateikiama informacijos apie projektus, kuriuos valdė Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas DG NEAR arba Užsienio politikos priemonių tarnyba, taip pat informacijos apie tai, ar Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato valdomomis lėšomis naudojosi trečiosios šalys. Audito apimtis ir metodas 16 ES kovos su prekyba žmonėmis atsakomosios priemonės gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, finansinė pagalba, politikos dialogas arba daugiašaliai veiksmai Todėl ES turi galimybę pasitelkti visas priemones ir išteklius, kad jos kovai su prekyba žmonėmis išorės veiksmai taptų nuoseklesni, veiksmingesni ir strategiškesni.

Visa tai vadinama visapusišku ES požiūriu, kuris taip pat atspindi bendrą ES institucijų ir valstybių narių atsakomybę I priedą ir iš viso skirta 31 milijonas eurų. Vizito tikslas buvo surinkti papildomos informacijos ir surengti interviu su ES delegacijos sistemingas požiūris į prekybą yra, nacionalinių institucijų atstovais, naudos gavėjais, kitais paramos teikėjais ir pilietinės visuomenės organizacijomis. Vizitas taip pat sudarė galimybę susitikti su susijusių JT agentūrų regioninių būstinių atstovais.

sistemingas požiūris į prekybą yra

Pastabos ES kovos su prekyba žmonėmis politikos sistema iš esmės suteikia visapusišką metodą, skirtą prekybos žmonėmis problemai spręsti, nežiūrint į tai, kad kai kurie aspektai dar nėra visiškai išplėtoti ES kovos su prekyba žmonėmis politikos sistema yra nustatyta keliuose tarpusavyje susijusiuose dokumentuose 21 Šiame skirsnyje nagrinėjame, ar rengdama savo strategiją ES rėmėsi svarbiais ir patikimais duomenimis apie prekybą žmonėmis; ar nustatė tikslus bei aiškius ir svarbius prioritetus, apimančius kriminalinį ir žmogaus teisių aspektus; ir ar į prekybos žmonėmis problemą atsižvelgė kaip į prioritetinę nacionalinių žmogaus teisių apsaugos strategijų problemą.

Kovos su prekyba žmonėmis strategija yra aukšto lygio dokumentas, kuriame pateikiama mažai rekomendacijų dėl kovos su prekyba žmonėmis išorės dimensijos 22 Kovos su prekyba žmonėmis strategijos parengimui trūko pakankamų ir palyginamų statistinių duomenų. Negana to, kad savaime sunku gauti duomenų apie bet kokią nusikalstamą veiklą 17taip pat nėra keičiamasi prekybos žmonėmis žvalgybos duomenimis su Pietų ir Pietryčių Azijos šalimis. Tik vieno iš 40 veiksmų atveju yra nagrinėjama kovos su prekyba žmonėmis išorės dimensija.

Komisija nebuvo paskelbusi pagal PŽP strategiją pasiektų rezultatų išsamaus vertinimo; ji taip pat nebuvo pristačiusi kovos su prekyba žmonėmis po  m. Taryba priėmė šių prioritetinių regionų ir šalių sąrašą, remdamasi Komisijos pasiūlymu Atsižvelgdami į ribotas lėšas, nustatėme, kad geografiniai prioritetai nebuvo pakankamai konkretūs, kad būtų galima apsispręsti dėl veiksmų, kadangi atskirai arba kaip dalis geografinio regiono prioritetinėms sritims buvo priskirtos dauguma besivystančių šalių.

Be to, nebuvo atlikta taikant šį metodą pasiektų rezultatų tolesnė peržiūra. Taip sistemingas požiūris į prekybą yra nebuvo reguliariai atnaujinama informacija arba patvirtinama, kad geografiniai prioritetai vis dar aktualūs.

Zmoniu prekyba. Situacija Lietuvoje | Prekyba žmonėmis

PŽP strategiją papildo kiti politikos dokumentai 26 Prekyba žmonėmis — sudėtingas reiškinys, kuris gali būti nagrinėjamas iš skirtingų perspektyvų.

Žvelgiant iš žmogaus teisių perspektyvos, svarbūs ES požiūrį į prekybą žmonėmis papildantys dokumentai yra Europos migracijos darbotvarkė, Europos saugumo darbotvarkė, — m. ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planas, — m.

ES veiksmų planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje, nauja — m. ES veiklos lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo srityje sistema ES išorės santykių srityje ir — m. ES strateginis įsipareigojimas dėl lyčių lygybės. Bendradarbiaudama su dvišaliais partneriais, ES teikė pirmenybę mechanizmui, pagal kurį parengiami konkrečioms šalims pritaikyti metodai, atsispindintys vietos šalių žmogaus teisių strategijose Šios strategijos yra parengtos taip, kad jas galėtų integruoti į savo skirtingas politikas Europos Sąjunga ir valstybės narės, jomis yra pagrįstas žmogaus teisių dialogas ir jų reguliarų stebėjimą vykdo ES delegacijos ir būstinės metinėse pažangos ataskaitose ir peržiūrose.

Zita Žvikienė. Šiuolaikinė vergovė

Valstybės narės aktyviai prisidėjo prie šių sistemingas požiūris į prekybą yra nuo rengimo iki patvirtinimo etapo. Abiejų darbo grupių dalyvavimas užtikrino regioninį ir teminį nuoseklumą. Mūsų peržiūrėtose žmogaus teisių id įvesties parinktis buvo tinkamai atsižvelgta į svarbius prekybos žmonėmis klausimus su moterimis, vaikais ir mažumų teisėmis susijusiuose skirsniuose. ES sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinimo ataskaitoje, kurioje prekyba žmonėmis įvardyta kaip viena iš pagrindinių grėsmių ES  m.

Tuo remiantis, Taryba patvirtino prekybai žmonėmis pritaikytą daugiametį strateginį planą bei metinius įgyvendinimo veiksmų planus.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Šiuose dokumentuose aptariamas prekybos žmonėmis kriminalinis aspektas, kurio neapima PŽP strategija. Juose daugiausia dėmesio skiriama kovos su prekyba žmonėmis Europoje teisėsaugos aspektui ir dėl to juose nėra nustatyta daug veiksmų trečiosiose šalyse.

Tai reiškia, kad finansuojant veiklą šioje srityje esamos priemonės turi reaktyviosios talpyklos demonstracinė sąskaita naudojamos koordinuotai. Kiekvienoje peržiūrėtoje šalyje buvo bent vienas strateginis dokumentas, priimtas po PŽP strategijos paskelbimo. Komisija tvarko kovai su prekyba žmonėmis skirtų projektų duomenų bazę kovos su prekyba žmonėmis interneto svetainės duomenų bazę.

Tačiau mes nustatėme, kad kaip informacijos apie finansavimą šaltinis, duomenų bazė nebuvo išsami.

Dragnet: Brick-Bat Slayer / Tom Laval / Second-Hand Killer

Todėl ja negali veiksmingai sistemingas požiūris į prekybą yra susiję sprendimų priėmėjai ir vykdytojai nustatydami prioritetus ir vadovaudami veiksmams. Tai yra susiję su nepakankamai aiškiais kriterijais, kuriais remiantis apibrėžiama, kas yra su prekyba žmonėmis susiję veiksmai žr.

III priedą Tai reiškia, kad mes negalime įvertinti, ar lėšų paskirstymas tarp regionų atitinka Tarybos prioritetus.

Komisija, siekdama sumažinti sutarčių skaičių, oficialiai nurodė ES delegacijoms padidinti minimalų nacionaliniams kvietimams teikti pasiūlymus taikomą dotacijos dydį Komisija tikisi, kad darbas su didesnėmis ir profesionalesnėmis NVO užtikrins geresnį valdymą ir geresnę koncepciją.

Vis dėlto priimant šį sprendimą nebuvo visiškai pripažinta, kad aktyviai kovojančių su prekyba žmonėmis NVO skaičius skirtingose šalyse skiriasi ir kai kuriose šalyse gali būti sunku suburti reikiamos patirties turinčias grupes. Žmogaus teisių dialogas pasitvirtino kaip naudinga priemonė kovojant su prekyba žmonėmis 36 Paramos vystymuisi priemonės gali padėti spręsti prekybos žmonėmis problemą žmogaus teisių požiūriu.

Viena iš svarbiausių ES priemonių skatinant žmogaus teises yra reguliarius dialogas su šalimis partnerėmis. Šie dialogai yra diplomatinės priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos diskusijai opiais žmogaus teisių klausimais. Dialogo žmogaus teisių klausimais veiksmingumas priklauso nuo to, kaip jis gali veikti технический анализ фондового рынка фигуры sričių politiką, pavyzdžiui, vystomąjį bendradarbiavimą ir prekybą, ir aukštesnio lygmens politinius dialogus.

Šie dialogai parengiami vadovaujantis ES žmogaus teisių dialogų gairėmis, kuriose skiriamas svarbus vaidmuo ES delegacijoms rengimo, įgyvendinimo ir komunikavimo etapuose.

sistemingas požiūris į prekybą yra

Tam dažnai reikia nustatyti prioritetinę temą. Visose yje šalių buvo surengtas mažiausiai vienas dialogas, kuris apėmė bent vieną su prekyba žmonėmis susijusį aspektą.

sistemingas požiūris į prekybą yra satoshi per valandą

Komisija ir 12 ES valstybių narių dalyvauja stebėtojų teisėmis. Nors Balio procese daugiausia dėmesio sistemingas požiūris į prekybą yra skiriama migracijos klausimams buvo remiamasi migracijos ekspertų sąrašu, tačiau nebuvo prekybos žmonėmis ekspertų sąrašobuvo sudaryta darbo grupė dėl prekybos žmonėmis, kuri pirmą kartą susirinko  m. Komisija parengė prekybos žmonėmis centrų sąrašą 31tačiau jis nebuvo išbaigtas Indonezija, Mianmaras, Nepalas, Pakistanas ir Tailandas nebuvo įtraukti.

Šiems centrams buvo surengti tik pradiniai mokymai ir pateikti informaciniai paketai. ES delegacijos pasinaudojo esamomis žmogaus teisių centrų struktūromis. Nors tai ir turėjo prasmės efektyvumo atžvilgiu, tai taip pat reiškė, kad bus plėtojama mažiau specializuota kovos su prekyba žmonėmis kompetencija.

PŽP strategijoje raginama taikyti partnerystes kovai su prekyba žmonėmis už ES ribų. ES šiuos forumus taiko kaip kovos su prekyba žmonėmis struktūras. Nepaisant nustatytų trūkumų, vykdant daugumą kovos su prekyba žmonėmis projektų buvo pasiekta teigiamų rezultatų, nors ir kilo abejonių dėl tvarumo Projektų atrankos sistema nesudarė geresnių sąlygų visapusiškam metodui ir projektai turėjo koncepcijos trūkumų, ypač formuluojant tikslus ir rodiklius.

Projektai atitiko bendrą PŽP strategiją, tačiau buvo traktuojami kaip vienkartinės užduotys 45 Mes nustatėme, kad visi 35 mūsų nagrinėti projektai atitiko PŽP strategiją patvirtintą  m. Projektai buvo daugiausia susiję su žmogaus teisių aspektais ir juose buvo nuosekliai pabrėžiama moterų ir vaikų gerovė ir teisės. Pasiūlymai buvo įvertinti ir palyginti su kitais pasiūlymais, kurie buvo pateikti pagal tą patį kvietimą teikti pasiūlymus. Taikant palyginimo metodą buvo siekiama atrinkti geriausią projekto pasiūlymą pagal sistemingas požiūris į prekybą yra kvietimą, tačiau sistemingas požiūris į prekybą yra bandoma nustatyti galimos sinergijos ir sąveikos su kitais projektais ir priemonėmis.

  • Zita Žvikienė. Šiuolaikinė vergovė | Pasaulio lietuvis
  • Automatinė Prekyba ir jos privalumai | level1.lt
  • Kaip užsidirbti pinigų kriptos kriptoje

Tik vienas projektas 35 buvo skirtas prekybos žmonėmis kriminaliniam komponentui, įskaitant veiklą, kuria buvo sudarytos sistemingas požiūris į prekybą yra teisėsaugos pareigūnams kovoti su prekybos žmonėmis nusikaltimais nustatant ir nutraukiant kriminalinius tinklus.

Tikslai dažnai nebuvo pakankamai konkretūs ar išmatuojami atitinkamai 14 projektų ir 8 projektai. Rodikliai buvo ypač silpnai suformuluoti universalumo, patikimumo ir paprastumo naudoti atžvilgiu ir retsykiais buvo taip kiekybiškai įvertinti, kad tapdavo beprasmiški.

Šis tikslas nėra pakankamai išmatuojamas ar konkretus Veikla, kuria remiantis turėjo būti apskaičiuotas įvertis migrantų šeimų apklausabuvo atidėta ir galiausiai nebuvo įvykdyta, nes projekto koncepcijoje nebuvo numatyta pakankamai laiko ir išteklių, kad galima būtų atlikti tyrimą. Dviem atvejais atskaitos duomenys nebuvo naudingi vidaus stebėjimo sistemai arba gerinant intervencijos loginį pagrindą, nes jie buvo pavėluoti, nepakankamai išsamūs arba nevisiškai atitiko projekto rodiklius Tačiau keturiuose projektuose Bangladesh1, Bangladesh3, Nepal2 ir Nepal3 atskaitos duomenys buvo parengti prieš projekto pradžią ir buvo labai naudingi pradedant stebėti ir vertinti projektų rezultatus.

Komisija laiku neištaisė kai kurių projektų koncepcijos trūkumų, visų pirma prieš pasirašant sutartį dėl dotacijos 50 Į riziką ir įgytą patirtį buvo atsižvelgta rengiant daugelio projektų koncepciją, tačiau tik septyniuose sistemingas požiūris į prekybą yra buvo įvertinti rizikos tikėtinumo t.

Nusikaltimo formos nuolat kinta, atsiranda vis naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo pačiais įvairiausiais tikslais.

Kelių projektų atveju vertintojai nustatė loginio pagrindo trūkumų pasiūlymo etape 40bet sistemingas požiūris į prekybą yra nebuvo pakankamai atsižvelgta įgyvendinant projektą. Projekte Indonesia1 vienas iš viso pasiūlymo vertintojų atkreipė dėmesį į silpnai suformuluotus rodiklius, tačiau tai neatsispindėjo vertinimo ataskaitoje ir rodikliai nebuvo pakeisti.

Šiuo atveju atskaitos padėties tyrimas buvo atliktas vykdant projekto veiklą ir loginis pagrindas buvo persvarstytas prieš paskelbiant antrą tarpinę ataskaitą; tačiau kai kurie rodikliai išliko kiekybiškai neįvertinami ir subjektyvūs Tačiau pakeitimai buvo padaryti likus tik šešiems mėnesiams iki projekto pabaigos  m. Tačiau buvo išimčių: Projekte Bangladesh1 vykstant diskusijoms su Komisija dėl projekto pratęsimo, tapo aišku, kad projekto koncepcija buvo pernelyg plataus užmojo, ypač kalbant apie duomenų bazės naudojimą.

Kadangi projektas buvo vykdomas atokiose vietovėse, svarbios kliūtys, trukdančios sėkmingai įgyvendinti projekto veiklą, buvo elektros energijos ir interneto ryšio problemos, o tai buvo nepakankamai įvertinta projekto rengimo etape.

Kova su prekyba žmonėmis: sistemos stiprinimas |

Keletas į projektą India1 įtrauktų veiksmų, kurie buvo atšaukti, rengimo etape buvo pernelyg plataus užmojo: vykdant projektą buvo siekiama išnagrinėti numatomas teisės aktų pataisas, kurios jau keletą kartų buvo atidėtos nuo  m. Projektų įgyvendinimui trukdė vietos apribojimai ir vėlavimai 53 Šiame skirsnyje mes, be kita ko, nagrinėjame, ar Komisija tinkamai stebėjo projektus ir laiku reagavo į nenumatytus pokyčius ir ar projektai buvo įgyvendinti pagal planą laiko, biudžeto ir veiklos atžvilgiu.

Iš esmės Komisija laiku ėmėsi taisomųjų veiksmų, kad padėtų sklandžiai įgyvendinti projektus Tačiau mes nustatėme, kad 14 projektų tęstinis tvarumo vertinimas buvo silpnas žr. Tačiau 10 projektų 45 įgyvendinimo laikotarpis buvo pratęstas laikotarpiui nuo trijų iki dvylikos mėnesių.

Pusė pratęsimų buvo susiję sistemingas požiūris į prekybą yra išorės veiksniais, kaip antai pavėluotais valdžios institucijų patvirtinimais, politiniais neramumais ir saugumo problemomis; kita pusė buvo aiškinami projektų vidaus sunkumais, susijusiais su partnerių pajėgumu.

Šie pakeitimai padarė poveikį susijusių veiksmų vykdymui, o tai reiškia, kad nebuvo įmanoma visiškai išnaudoti galimos sinergijos.

Vidaus reikalų ministerija

Mes nustatėme, kad atskaitos padėties tyrimais ir vertinimais nebuvo galima pasinaudoti, kai to reikėjo, mokymai vyko per vėlai ir susijusios veiklos prioritetų nustatymas nebuvo tobulas. Projekto vykdymo metu pakeitus šią seką, buvo sistemingas požiūris į prekybą yra poveikis susijusiai veiklai, nes spaudos analizė turėjo atskleisti žurnalistų mokymo poreikius, o po mokymo turėjo sekti tinklų kūrimas. Vietoj to, projektas prasidėjo nuo tinklų kūrimo veiklos ir tik po to sekė spaudos apžvalga ir mokymas.

Reikšmingas vienos veiklos dalies vėlavimas Projektas India2: Pažeidžiamumo žemėlapis pavyzdžiui, vietų, kuriose pažeidžiamiems žmonėms kilo didžiausia prekybos žmonėmis jei negalite užsidirbti pinigų buvo parengtas sistemingas požiūris į prekybą yra. Dėl to sustojo visa veikla, įskaitant atskaitos padėties tyrimus, į kuriuos turėjo būti atsižvelgta įgyvendinant projektą. Galiausiai, peržiūrėta atskaitos padėtis buvo nustatyta per vėlai, kad būtų panaudojama.

Taip atsitiko dėl nepakankamų valdžios institucijų penkiais atvejaisįgyvendinančio partnerio keturiais atvejais arba abiejų šių subjektų įsipareigojimo vienu atvejužr.

Todėl pareigūnai negalėjo būti mokomi tuo metu, kai buvo vykdomas projektas. Projektas Indonesia1: Projekto tikslas buvo padėti įgyvendinti nacionalinį kovos su neteisėta prekyba planą. Susitikimai su aukšto lygio valdžios institucijų pareigūnais neįvyko kaip buvo numatyta dėl politinio įsipareigojimo nebuvimo ir turėjo būti pakeisti susitikimais su vietos bendruomenės lygmens pareigūnais. Iš įgyvendinimo partnerio pusės Projektas Myanmar1: Vykdant projektą nebuvo parengta numatyta mokymo medžiaga apie migraciją ir vaikų apsaugą ir nebuvo sistemingai dalijama medžiaga per vaikų apsaugos grupėms skirtus seminarus.

Be to, laisvalaikio veikla vaikams nebuvo organizuojama reguliariai, kadangi kodėl variantas yra dvejetainis informuotumą ir plėtodama žinias apie vaiko teises kiekviena bendruomeninė vaikų apsaugos grupė dirbo savarankiškai.