Pirkimo galimybė reiškia

Turinys

pirkimo galimybė reiškia

Sekti Klausiate. Ar skubiai perkant tam tikras prekes ar paslaugas pirkimo galimybė reiškia metu, reikia sumuoti pirkimų vertes? Skaičiuojant tokių prekių ar paslaugų pirkimo vertę, vertinama, ar dėl jų numatoma sudaryti pirkimo sutartis yra reguliaraus ar nereguliaraus pobūdžio bei ar yra pirkimo galimybė reiškia to paties tipo pirkimo sutarties atnaujinimo galimybė.

Reguliaraus pobūdžio pirkimo sutartis — nuolatiniams pirkimo vykdytojo ir ar trečiųjų asmenų poreikiams pirkimo galimybė reiškia ar įprastinei veiklai vykdyti pirkimo vykdytojo sudaroma pirkimo sutartis.

pirkimo galimybė reiškia

Pavyzdžiui, medicininių kaukių, pirštinių, dezinfekcinių priemonių, kurios naudojamos ir įprastinėje perkančiosios organizacijos veikloje, pirkimo sutartys medicinos įstaigoms bus reguliaraus pobūdžio, kadangi tokios prekės būtinos įprastai veiklai vykdyti. Atnaujinimo galimybė — pirkimo dokumentuose numatoma galimybė atlikti atskirą pirkimą dėl darbų ar to paties tipo prekių ar paslaugų, sudarant naują pirkimo-pardavimo sutartį.

pirkimo galimybė reiškia kaip uždaryti opcionų pozicijas

Jeigu to paties tipo pirkimo sutartys yra reguliaraus pobūdžio arba per tam tikrą laikotarpį numatyta to paties tipo pirkimo sutarties atnaujinimo galimybė, pirkimo vertės sumuojamos. Jeigu pirkimo vykdytojas sudaro nereguliaraus pobūdžio pirkimo sutartį, kurios per tam tikrą laikotarpį nenumatoma atnaujinti, pirkimo verte laikoma numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė.

Rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose 1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti sąlygas, sudarančias galimybę pirkimuose dalyvauti tik tokį statusą turintiems tiekėjams: 1 socialinei įmonei; 2 neįgaliųjų socialinei įmonei; 3 tiekėjui, kuriame nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, dirba daugiau kaip 50 procentų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus; 4 tiekėjui, kurio dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus; 5 pirkimo galimybė reiškia, kurio darbuotojai dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, nustatytose Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, jeigu ne mažiau kaip 50 procentų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus pirkimo galimybė reiškia darbo rinkoje papildomai remiami asmenys. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 2 procentus visų per kalendorinius metus atliktų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo rezervuoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems tiekėjams, išskyrus atvejus, kai šie tiekėjai perkančiajai organizacijai reikiamų prekių negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti tiekėjai savo gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų sąrašus nuolat skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Pirkimo dokumentuose, įskaitant skelbimą apie pirkimą ar išankstinį informacinį skelbimą, turi būti nuoroda į rezervuotus pirkimus ir reikalavimas pagrįsti, kad tiekėjas atitinka šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta deklaracija.

Tai reiškia, kad jos vertė nesumuojama. Jeigu sudaromos dvi to paties tipo sutartys, tačiau viena iš jų yra reguliaraus pobūdžio, o kita nereguliaraus — jų pirkimo vertė skaičiuojama atskirai.

MUS RASITE

Pavyzdžiui, ligoninė, kuri yra pirkimo vykdytojas, per finansinius metus planuoja sudaryti vieną medicinos diagnostikai reikalingų reagentų pirkimo sutartį ir daugiau to paties tipo sutarčių sudaryti neplanuoja. Tokia pirkimo sutartis skirta ligoninės įprastai veiklai vykdyti, todėl ji yra reguliaraus pobūdžio.

Tais pačiais finansiniais metais, kilus nenumatytai epidemijai, ligoninei prireikia specifinių reagentų, kurių įsigijimui per finansinius metus bus sudaroma vienkartinė pirkimo sutartis. Nors ligoninei gydymo paslaugų teikimas yra nuolatinė veikla, tačiau ji įprastai savo veikloje nesusiduria su tokiomis epidemijomis, todėl ši pirkimo sutartis gydymo įstaigai nebūtų reguliaraus pirkimo galimybė reiškia.

pirkimo galimybė reiškia

Užsitęsus epidemijai, buvo sunaudoti visi reagentai, pirkti sudarius nereguliaraus pobūdžio sutartį atnaujinimo galimybė numatyta nebuvo. Iškilus poreikiui pirkimo galimybė reiškia dar vieną sutartį dėl epidemijos metu reikalingų reagentų, ji taip pat gali būti laikoma nereguliaraus pobūdžio sutartimi ir jos vertės prie reguliaraus pobūdžio pirkimų sumuoti nereikia, tačiau nereguliaraus pobūdžio sutartys sumuojamos.

pirkimo galimybė reiškia