Terminuotojo indėlio sutartis privatiems

Indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis, Susisiekite su mumis

Terminuotojo indėlio sutartis privatiems Terminuotojo banko indėlio sutartis Luminor Bank AS, registracijos kodasadresas:  Liivalaia 45,Talinas, Estija, duomenys apie juridinį asmenį saugomi Estijos komerciniame registre, Lietuvos Respublikoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių,  įmonės kodasregistruotos buveinės adresas  Konstitucijos pr.

Sutarties specialioji dalis detalizuoja Sutarties bendrosios dalies sąlygas konkretaus Indėlininko atžvilgiu. Jei kontekstas nereikalauja ko kito, Sutartyje vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos turi indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis nurodytas reikšmes: 1. Banko sąskaita — Indėlininko vardu Indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis atidaryta sąskaita, į kurią grąžinamas Indėlis ir mokamos Palūkanos, ir kurios numeris nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.

Indėlio sąskaita — Bankui priklausanti sąskaita, kurioje laikomas Indėlis ir kurios numeris nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.

Parašykite mums

Indėlio sąskaitoje Indėlininko mokėjimo operacijos nevykdomos. Palūkanos — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio Banko už Indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis mokamos metinės palūkanos, išreikštos procentais nuo Indėlio sumos. Palūkanų sąskaita — Indėlininko vardu Banke atidaryta sąskaita, į kurią mokamos Palūkanos ir kurios numeris nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.

Terminuotasis indėlis arba Indėlis — pagal Sutartį Banko iš Indėlininko priimta suma, kurią Bankas įsipareigoja sugrąžinti Indėlininkui bei už ją sumokėti Palūkanas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Terminuotojo indėlio sutartis privatiems

Kitos sąvokos turi tokias reikšmes, kokios nurodytos Banko Bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse D. Sutartimi Bankas įsipareigoja priimti iš Indėlininko Indėlį ir jį sugrąžinti bei sumokėti Palūkanas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Indėlis įnešamas ir laikomas Indėlio sąskaitoje. Visos lėšos, esančios Indėlio sąskaitoje, nuosavybės teise priklauso Bankui, o Indėlininkas šios Sutarties pagrindu turi reikalavimo teisę Bankui dėl Indėlio grąžinimo. Indėlininkas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu turėti Banko sąskaitą. Indėlininkas indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis nurodymą Bankui ir sutinka, kad Bankas, įsigaliojus šiai Sutarčiai, nurašytų Indėlininko pasirinktą Indėlio sumą nuo Indėlininko nurodytos Banko sąskaitos ir pervestų ją į Indėlio sąskaitą.

kaip naudojant nešiojamąjį kompiuterį galima užsidirbti pinigų

Bankui užskaičius Indėlį į Indėlio sąskaitą, Indėlis negali būti papildomas. Bankas turi teisę nepriimti Indėlio ar už priimtą Indėlį neskaičiuoti Palūkanų, jei Bankui pareikalavus Indėlininkas ar tretysis asmuo nepateikia papildomų dokumentų arba duomenų, kurių pateikimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba juos įgyvendinančias Banko vidaus tvarkas.

Indėlininkas patvirtina, kad jam yra suprantama, jog tais atvejais, kai Indėlis yra laikomas kita valiuta nei Indėlininko gaunamos pajamos, Indėlininkas rizikuoja dėl valiutų kursų svyravimo patirti nuostolių.

Bankas Sutarties galiojimo laikotarpiu, skaičiuojant nuo Indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis įnešimo į Indėlio sąskaitą dienos iki priešpaskutinės Sutarties galiojimo dienos, moka Indėlininkui Palūkanas, skaičiuojamas nuo faktiškai Indėlio sąskaitoje laikomos Indėlio sumos, bet ne didesnės nei Maksimali indėlio suma. Skaičiuojant Palūkanas kalendorinių metų dienų skaičius prilyginamaso kalendorinio mėnesio dienų skaičius indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis Palūkanos mokamos Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais terminais į Banko sąskaitą, jei Sutartyje nėra nurodyta kitaip.

Nutraukus Sutartį anksčiau nei suėjus terminui, Palūkanos už faktinį Indėlio laikymo terminą nemokamos.

Taupymas ir investavimas

Jeigu prieš nutraukiant Sutartį anksčiau termino Indėlininkui indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis išmokėtos Palūkanos, grąžinamo Indėlio suma mažinama išmokėtų Palūkanų suma. Jei Sutarties specialiojoje dalyje yra nurodyta automatinio Sutarties pratęsimo sąlyga, suėjus Sutarties specialiojoje dalyje nurodytam Indėlio terminui Sutartis bus automatiškai, be atskiro pranešimo pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nurodytai automatinio pratęsimo Indėlio sumai tokiam pačiam laikotarpiui, kokiam buvo sudaryta, o jei Bankas tokiam terminui indėlių nepriima, pratęsiama artimiausiam terminui, kuriam Bankas priima indėlius.

indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis pinigai kaip užsidirbti pradedančiajam

Indėlininkas Sutarties specialiojoje dalyje turi teisę pasirinkti vieną iš šių automatinio pratęsimo būdų: i Indėlio sumos ir iki Sutarties pratęsimo dienos priskaičiuotų ir neišmokėtų Palūkanų sumai arba ii Indėlio sumai. Sutarties pratęsimo metu Palūkanų dydis bus automatiškai pakeistas į tuo metu tokio tipo indėliams Banko taikomą Palūkanų dydį, nustatytą atsižvelgiant į Indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis rūšį, terminą, sumą ir valiutą, skelbiamą Banko interneto svetainėje www.

Sutarties automatinių pratęsimų skaičius yra neribojamas. Bankas turi teisę Sutarties indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis nepratęsti ir Indėlį grąžinti į bet kurią Indėlininko vardu atidarytą sąskaitą Banke, jei i suėjus Sutarties terminui Bankas yra priėmęs sprendimą nebepriimti tokios rūšies indėlių arba jei ii Bankas yra gavęs antstolių ar kitų valstybės institucijų reikalavimą nurašyti Indėlininko vardu atidarytose sąskaitose esančias lėšas arba jei iii pratęsus Sutartį Indėlis nebeatitiks tuo metu Banko nustatytų indėlių priėmimo sąlygų minimalios ar Maksimalios indėlio sumos, minimalaus ar maksimalaus indėlio termino ir kitų arba jei iv Indėlininkas miršta ar tampa neveiksnus.

Pasibaigus Sutarties galiojimui ir jos automatiškai nepratęsus arba Indėlininkui pareikalavus grąžinti Indėlį anksčiau termino, Indėlis paskutinę Sutarties galiojimo dieną grąžinamas Indėlininkui į Banko sąskaitą, jei Sutartyje nenustatyta kitaip. Indėlininkas neturi teisės atsiimti Indėlį dalimis.

indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis pristatymo variantai

Indėlininkas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti Indėlį anksčiau Sutartyje nustatyto termino, tačiau apie tai privalo ne vėliau kaip prieš 7 septynias darbo dienas pranešti Bankui raštu arba atsiųsdamas  internetinės bankininkystės slaptažodžių generatoriaus sudarytu slaptažodžiu arba mobiliuoju parašu patvirtintą Banko nustatytos formos ir turinio pranešimą.

Indėlininkas patvirtina, kad susipažino su pateikta informacija. Indėlininkas Sutartį patvirtina slaptažodžių generatoriaus sudarytu slaptažodžiu arba mobiliuoju parašu.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Internetinėje bankininkystėje sudaryta ir patvirtinta Sutartis turi tokią pačią teisinę galią kaip sutartys, sudarytos raštu. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo internetinės bankininkystės patvirtinimo apie jos sudarymą dienos.

Indėlininkui atskiras pranešimas apie Sutarties patvirtinimą iš Banko pusės nesiunčiamas. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami Sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiamas pranešimas internetinėje bankininkystėje Indėlininkas siunčiamą pranešimą turi patvirtinti slaptažodžių generatoriaus sudarytu slaptažodžiu arba mobiliuoju parašu.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas

Įsigaliojus šiai Sutarčiai, Bankas įsipareigoja per 1 vieną darbo dieną patalpinti Banko nustatyto formato elektroninę indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis Sutarties duomenų bylą internetinėje bankininkystėje.

Sutartis galioja iki Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto Indėlio termino imtinainebent yra pratęsiama automatiškai arba nutraukiama anksčiau termino. Indėlininkas įsipareigoja mokėti Bankui už paslaugas Kainyne  D nurodytus mokesčius.

indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis adresas penza brokerio partneryje

Sutartis nėra lėšų įnešimo ar išmokėjimo operacijas patvirtinantis dokumentas. Papildomai prie Sutartyje nurodytų sąlygų, Šalių santykiams pagal šią Sutartį bei visas kitas tarp Banko ir Indėlininko sudarytas indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis dėl Banko paslaugų teikimo Indėlininkui taip pat taikomos Bendrosios banko paslaugų teikimo taisyklės Dkurios yra neatskiriama sutarčių dalis ir kurių egzempliorius yra įteiktas Indėlininkui.

Pagal Sutartį atliekamoms mokėjimo operacijoms taip pat taikomos Banko Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos D. Indėlininkas patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis DMokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis ir Kainynu D ir yra informuotas, kad šių dokumentų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.

Pasirašydamas šį dokumentą, Indėlininkas patvirtina, kad jis yra informuotas apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, numatytas Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje, kurias galima rasti: luminor.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Luminor Duomenų saugojimo politikoje yra apibrėžtas terminas, kurį bus saugomi Indėlininko asmens duomenys. Šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Luminor Bank AS, registracijos kodasadresas  Liivalaia 45,Talinas, Estija, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, įmonės kodas , adresas Konstitucijos pr.

Tuo indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis, kai šį dokumentą pasirašo Indėlininko atstovas, atstovas supranta, kad jo asmens duomenis Bankas tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje nustatyta tvarka, kurias galima rasti:  luminor. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra eurų.

Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 eurų, jam bus išmokama tik eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar savo esme analogišką sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensaciją įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas arba savo esme analogiškas išmokas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais kosmoso kriptovaliuta žalą indėliai apsaugomi didesne nei eurų suma.

indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis

Uždirbk pinigų su 20 eurų informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www. Jis grąžins jūsų indėlius iki eurų ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo dienos, kurią indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis tapo negrąžinami.

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su Estijos garantijų fondu. Daugiau informacijos galima rasti adresu www.

Kita svarbi informacija Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti Estijos garantijų fonde. Tam tikriems indėliams taikomos išimtys, nurodytos Estijos garantijų fondo interneto svetainėje www.

  • Blockchain pardavimai
  • XII įsigaliojimo dienos LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 10 str.

Paprašyta jūsų kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jei indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

Papildoma informacija: Banke laikomas lėšas sąskaitose toliau — lėšos draudžia Estijos garantijos fondas.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Informacija apie atvejus, kai lėšos nėra draudžiamos ir kai yra taikomi lėšų draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, yra nurodyta adresu www. Nemokamą spausdintą lėšų draudimo sąlygų kopiją galima gauti bet kuriame Banko padalinyje. Banke laikomus indėlius draudžia Estijos garantijų fondas. Informacija apie atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, yra nurodyta adresu www.

užsidirbti pinigų internete nėra didelis, bet tikras kriptovaliutos patikimumas

Nemokamą spausdintą indėlių draudimo sąlygų kopiją galima gauti bet kuriame Banko padalinyje. Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai: 1. Indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis draudimo išmokos nemokamos už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas kaip nurodyta aukščiau šioje formoje.

Nėra draudžiami indėliai, kurie yra konfiskuoti, remiantis teismo sprendimu pareikšti kaltinimus dėl pinigų plovimo ar indėlis su papildomomis investicinėmis pajamomis finansavimo. Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai Estijos finansinės žvalgybos padalinio potvarkiu yra apribota teisė disponuoti indėliu arba indėlis yra konfiskuotas tiriant baudžiamąją bylą, susijusią su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, iki potvarkio panaikinimo arba iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas: Estijos Respublikos akte dėl garantijų fondo numatytais atvejais plačiau žr.